Regulamin

Last Modified on January 4th, 2019

iStripper™ ("Produkt") jest darmowym oprogramowaniem przedstawiającym dziewczyny w wideo na pulpicie komputera. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i Warunki użytkowania jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem), producentem Oprogramowania (Totem Entertainment, Francuskie s.a.r.l. znajduje się 2 avenue de l'Europe, 78140 Velizy Villacoublay FRANCJA) oraz właściciel i operator strony internetowej, która dystrybuuje oprogramowanie (Totem Core Ltd, z siedzibą w Suite 48, Clifton houselwr Fitzwilliam St, Dublin, IRLANDIA). Zawarcie umowy wchodzi w życie z Totem Entertainment ("Totem"). Instalując i użytkując oprogramowanie, wyrażasz zgodę na akceptację niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Dla celów niniejszej Umowy Licencyjnej (zdefiniowanej poniżej), "Ty" i "Twój" oznacza użytkownika komputera, na którym Produkt będzie lub został zainstalowany.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, NIE INSTALUJ ANI NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA (NINIEJSZEJ "EULA" LUB "UMOWA LICENCYJNA"). KLIKAJĄC PRZYCISK "ZAAKCEPTUJ" PONIŻEJ LUB INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA I TECHNOLOGII ("OPROGRAMOWANIE"), ZGADZASZ SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA JEST WYKONALNA JAK KAŻDA PODPISANA PRZEZ CIEBIE PISEMNA UMOWA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, KLIKNIJ PRZYCISK WSKAZUJĄCY, ŻE NIE ZGADZASZ SIĘ NA ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ I NIE KOŃCZYSZ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA. ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OŚWIADCZASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ I MASZ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWARCIA UMOWY W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MIESZKASZ.

I. LICENCJA NA OGRANICZONE UŻYTKOWANIE

Wyrażasz zgodę na to, że oprogramowanie i wszystkie licencjonowane materiały, które może zawierać, są licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że oprogramowanie i jego zawartość, w tym cała strona internetowa, należą do Totem Core Ltd, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa własności, chyba że określono inaczej. Totem Core Ltd zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu i jego zawartości przez cały czas, bez względu na formę lub nośnik, na którym oryginał lub inne kopie mogą następnie istnieć. Wszelkie sugestie, pomysły lub wynalazki, które dobrowolnie i opcjonalnie ujawnisz nam za pomocą dowolnych środków, będą wykorzystywane lub nie będą wykorzystywane przez Totem Core Ltd według wyłącznego uznania Totem Core Ltd; a Totem Core Ltd nie będzie mieć obowiązku wobec Ciebie w odniesieniu do żadnych pomysłów lub wynalazków, które ujawnisz za pomocą takich środków.

II. WYMAGANIA

 1. Instalując i korzystając z Oprogramowania oraz korzystając z Produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej i Warunków użytkowania. Musisz również zarejestrować konto w produkcie ("Konto"). Wymagania te mogą ulegać zmianom w miarę rozwoju produktu. Jesteś w pełni odpowiedzialny za koszty wszystkich opłat za połączenie z Internetem, wraz z całym sprzętem, serwisem lub kosztami napraw niezbędnych do umożliwienia Ci dostępu do Produktu.
 2. 2. Zawierając niniejszą Umowę i zakładając Konto, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i masz zdolność prawną do zawarcia umowy w jurysdykcji, w której mieszkasz i masz ukończone 18 lat lub wiek określony przez kraj, lub państwo zamieszkania. Ponadto Użytkownik zgadza się, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem Konta i jest odpowiedzialny za zapewnienie, że z Produktu nie korzysta żadna osoba w wieku poniżej 18 lat lub wieku ustawowego określonego przez kraj, lub państwo zamieszkania Użytkownika.

STRONA I PRODUKT NIE SĄ SKIEROWANE DO DZIECI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, A TOTEM ENTERTAINMENT NIE ZBIERA ŚWIADOMIE INFORMACJI OD DZIECI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA. JEŚLI NIE UKOŃCZYŁEŚ 18 ROKU ŻYCIA, NIE UŻYWAJ PRODUKTU ANI NIE PODAWAJ ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH DO TOTEM ENTERTAINMENT.

III. DODATKOWE OGRANICZENIA LICENCYJNE

Ograniczona licencja udzielona użytkownikowi w sekcji I podlega dodatkowym ograniczeniom określonym poniżej w sekcji III. Korzystanie z Oprogramowania z naruszeniem ograniczeń licencyjnych określonych poniżej jest nieuprawnionym korzystaniem z Oprogramowania poza obszarem objętym licencją udzieloną Licencjobiorcy w Części I i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich, które Totem Entertainment posiada w odniesieniu do Oprogramowania i Produktu. Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach nie będziesz:

 1. Sprzedać, wydzierżawić, wypożyczyć, wypożyczyć lub w inny sposób przenieść Oprogramowanie, lub przyznać zabezpieczenie, lub przenieść reprodukcje Oprogramowania, lub Produktu na osobę trzecią;
 2. Kopiować, powielać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, uzyskiwać kod źródłowy lub demontować, w całości lub w części, Oprogramowanie lub Produkt, lub tworzyć prace na podstawie Produktu.
 3. Modyfikować lub powodować modyfikacji plików, które są częścią Oprogramowania w jakikolwiek sposób nieautoryzowany wyraźnie przez Totem Entertainment;
 4. Modyfikować lub powodować modyfikacji plików, które są częścią Oprogramowania w jakikolwiek sposób nieautoryzowany wyraźnie przez Totem Entertainment;
 5. Używać wszelkich nieautoryzowanych programów osób trzecich, które w jakikolwiek sposób współdziałają z Oprogramowaniem, lub które przechwytują, emulują lub przekierowują wszelką komunikację pomiędzy Oprogramowaniem a Totem Entertainment, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Totem Entertainment;

IV. WŁAŚCIWOŚĆ

 1. 1. Wszelkie prawa i tytuły własności Oprogramowania i Produktu oraz wszelkiej zawartości w nim zawartej (w tym, bez ograniczeń, kont, kodu komputerowego, zdjęć, treści audio i wideo) są własnością Totem Entertainment lub jego licencjodawców. Oprogramowanie i Produkt oraz cała jego zawartość są chronione francuskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej. Totem Entertainment i jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa związane z Oprogramowaniem i Produktem, w tym, bez ograniczeń, wyłączne prawo do tworzenia z niego dzieł pochodnych, a użytkownik zgadza się, że nie będzie tworzył żadnych dzieł autorskich na podstawie Produktu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Totem Entertainment.
 2. Niezależnie od powyższego, Totem Entertainment daje Ci ograniczoną licencję na używanie pewnych zastrzeżonych materiałów Totem Entertainment, takich jak filmy, zdjęcia i biografie modeli, które mogą być używane na blogach, forach, stronach dla kibiców lub umieszczane na witrynach typu tube, pod warunkiem, że marka iStripper jest przez cały czas wyraźnie widoczna i że nie masz żadnego interesu, pieniężnego ani żadnego innego interesu w publikowaniu takich treści (z wyjątkiem promocji iStripper poprzez nasz program partnerski). Totem Entertainment zastrzega sobie prawo do pobierania opłat prasowych, wysyłania zapytań DCMA i/lub zawieszenia konta w przypadku publikacji treści chronionych prawem autorskim bez wyświetlania znaku towarowego iStripper. Prosimy o kontakt z istripper.support@actiondesk.com w celu uzyskania autoryzacji przed jakąkolwiek publikacją materiałów chronionych prawem autorskim.
 3. Jeśli posiadasz ważne, aktywne Konto, możesz zakupić Kredyty, które są systemem kredytowym działającym podobnie jak wirtualna waluta ("Kredyty"), służącym do licencjonowania Zawartości Produktu, którą można pobrać i obserwować podczas korzystania z Produktu. Kredyty można zakupić online poprzez zakładkę "Przeładuj swoje konto" w produkcie.
  Kredyty są sprzedawane lub wydawane w pakietach, a ich cena może się różnić w zależności od ilości kupowanego towaru w danym momencie i od miejsca zakupu. Cena i dostępność Kredytów może ulec zmianie bez powiadomienia.
  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy odpowiednia kwota Kredytów została dodana lub odliczona z jego Konta w trakcie danej transakcji, dlatego też prosimy o niezwłoczne powiadomienie Totem Entertainment w przypadku podejrzenia, że popełniono błąd w odniesieniu do salda kredytu. Totem Entertainment zbada Twoje roszczenie i w ten sposób może zażądać dodatkowych informacji i/lub dokumentacji w celu zweryfikowania Twojego roszczenia. Totem Entertainment poinformuje Cię o wynikach dochodzenia, jednakże przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Totem Entertainment ma wyłączną i absolutną swobodę w ustaleniu, czy Twoje roszczenie jest zasadne, a jeśli tak, to jakie są odpowiednie środki zaradcze.
  PONADTO POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE SYSTEM KREDYTOWY NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ I NIE MOŻE BYĆ WYMIENIONY NA GOTÓWKĘ. NIE BĘDĄ DOKONYWANE ZWROTY ZA ZAKUP KREDYTÓW.
 4. Korzystając z Produktu, Użytkownik może korzystać z Kredytów w celu uzyskania zawartości Produktu związanej z Kontem, w tym, bez ograniczeń, Kart, Zdjęć, Materiałów wideo ("Zawartość Produktu"), które znajdują się na serwerach obsługiwanych przez Totem Entertainment jako dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie miał prawa własności ani innych praw własności do jakiejkolwiek z tych Zawartości Produktu, ale ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną licencję na pobieranie i oglądanie Zawartości Produktu związanej z Kartą. Totem Entertainment nie udziela ani nie udziela gwarancji i wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek wartości, gotówki lub w inny sposób, przypisanej do jakichkolwiek danych znajdujących się na serwerach obsługiwanych przez Totem Entertainment, w tym, bez ograniczeń, Zawartości Produktu związanej z Kontem użytkownika.
 5. Wodniesieniu do wszystkich aspektów Produktu, które wymagają uiszczenia opłaty, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie dokładnych i kompletnych informacji dotyczących płatności zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych wykorzystywanemu przez Totem Entertainment. Ponadto użytkownik zgadza się płacić wszystkie opłaty i należne podatki poniesione przez użytkownika lub osobę korzystającą z Konta zarejestrowanego na jego koncie. Totem Entertainment może w dowolnym momencie zmienić ceny Produktu lub dowolnego elementu z nim związanego. Wszystkie opłaty i należności są płatne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub należność staje się wymagalna i wymagalna. Totem Entertainment może od czasu do czasu modyfikować, zmieniać lub uzupełniać swoje opłaty i metody naliczania opłat, a takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po zamieszczeniu ich w niniejszej Umowie lub w innym miejscu na Stronie, lub w Produkcie.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE STOSOWNE OPŁATY I INNE OPŁATY ZA USŁUGI ODPŁATNE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KREDYTOWYCH) SĄ PŁATNE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE OPŁATY NA SWOIM KONCIE, W TYM ZA WSZELKIE NIEAUTORYZOWANE OPŁATY.

V. INFORMACJE O KONCIE

 1. Zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu dokonania zakupu, takich jak imię i nazwisko, pełny adres, informacje o karcie kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności właściwe dla wybranej metody płatności. Totem Entertainment polega wyłącznie na zewnętrznych dostawcach usług płatniczych przy zakupach i nie przechowuje żadnych informacji dotyczących kart kredytowych.
 2. Tworząc Konto, otrzymasz unikalną nazwę użytkownika i hasło, z których będziesz korzystać przy każdym dostępie do Produktu. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta nikomu innemu niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania (w tym zakupy i opłaty, w stosownych przypadkach), które są prowadzone za pośrednictwem konta użytkownika. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie Totem Entertainment, jeśli dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, w tym o utracie, kradzieży lub nieupoważnionym ujawnieniu Państwa nazwy użytkownika i hasła.
 3. Konto dostarczone użytkownikowi jest Kontem osobistym i Totem Entertainment nie uznaje i wyraźnie zabrania transferu kont użytkowników. Użytkownik nie będzie kupował, sprzedawał, ofiarował ani handlował żadnym Kontem, ani też składał żadnej takiej oferty, a wszelkie próby będą nieważne. Dystrybucja Konta i/lub nazwy użytkownika i hasła przez użytkownika (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub w inny sposób wyraźnie zatwierdzonych przez Totem Entertainment) może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Konta użytkownika.
 4. iStripper i iStripper-Steam są oddzielnymi produktami. Nie można przenieść konta iStripper na konto iStripper-Steam i odwrotnie. Pełne pokazy zakupione na iStripperze nie mogą być przeniesione na konto iStripper-Steam i odwrotnie.
 5. 5. Zawieszenie/Rozwiązanie: Totem Entertainment.Totem Entertainment ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAWIESZENIA, ZAMKNIĘCIA, MODYFIKACJI LUB USUNIĘCIA KONTA W DOWOLNYM MOMENCIE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, Z POWIADOMIENIEM LUB BEZ POWIADOMIENIA, I BEZ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA. Konta zakończone przez Totem Entertainment nie będą przywracane na żadnych warunkach. Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, kontaktując się z Totem Entertainment.

VI. TREŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. 1. Totem Entertainment nie wyświetla i nie może wyświetlać wstępnie lub monitorować całej Zawartości. Jednakże jego przedstawiciele mogą monitorować i/lub rejestrować Państwa komunikację (w tym, bez ograniczeń, prywatne wiadomości i wpisy na Forum), gdy korzystają Państwo z Produktu lub Strony, a Państwo niniejszym wyrażają nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie i rejestrowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie oczekuje prywatności w zakresie przesyłania jakichkolwiek Treści. Totem Entertainment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści generowane przez użytkowników Strony i/lub Produktu. Totem Entertainment ma prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania, edytowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia jakiejkolwiek Treści. Ponadto Totem Entertainment zastrzega sobie również prawo do ujawnienia Treści w dowolnym czasie i według własnego uznania, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń (i) w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub żądań rządowych; (ii) w celu wyegzekwowania warunków niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy; (iii) w celu ochrony praw i środków zaradczych Totem Entertainment; (iv) w przypadku, gdy zagrożone może być czyjeś zdrowie lub bezpieczeństwo; (v) w celu zgłoszenia przestępstwa lub innych zachowań obraźliwych. Prosimy zwrócić uwagę na to, aby nie podawać żadnych danych osobowych na forach i przestrzegać Kodeksu Postępowania, rozumiejąc, że nie oczekujesz prywatności w Treściach udostępnianych w Wiadomościach prywatnych lub forach oraz że członkowie Totem Entertainment i Społeczność, poza tymi, z którymi rozmawiasz bezpośrednio, mogą w każdej chwili mieć dostęp do informacji w Wiadomościach prywatnych lub na forach.
 2. 2. Jeśli posiadasz ważne i aktywne Konto, możesz zamieszczać komunikaty i inne treści w sekcji "forum" Strony lub Produktu ("Fora"). Wyrażasz zgodę na przestrzeganie Kodeksu Postępowania podczas uczestnictwa w forach. Rozumiesz, że wiele informacji zawartych na forach pochodzi od innych użytkowników, którzy nie są zatrudnieni przez lub pod kontrolą Totem Entertainment. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że na forach dostępna jest duża ilość informacji i że osoby uczestniczące w takich forach mogą od czasu do czasu zamieszczać wiadomości lub wygłaszać oświadczenia, czy to umyślnie, czy nieumyślnie, które są nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd, wprowadzające w błąd, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub nawet niezgodne z prawem. Totem Entertainment nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za takie wiadomości lub oświadczenia, ani też za opinie, porady, informacje lub inne wypowiedzi wypowiedzi, które wygłosiłeś lub wyświetlone na forach przez Ciebie, lub innych użytkowników. Opinie wyrażone na forach odzwierciedlają wyłącznie opinie Państwa i/lub innych użytkowników i nie mogą odzwierciedlać opinii Totem Entertainment. Totem Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w ogłoszeniach, za hiperłącza zawarte w wiadomościach lub za jakiekolwiek wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania informacji zawartych na forach. W żadnym wypadku Totem Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem przez użytkownika na informacjach zawartych na forach, lub korzystaniem przez niego z forów. Należy pamiętać, że gdy ujawniasz informacje o sobie na Forum, informacje te są udostępniane publicznie i mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników. Ujawniając jakiekolwiek informacje na forum, robisz to na własne ryzyko. Totem Entertainment zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania forów lub innych materiałów, które użytkownik lub inni gracze przesyłają, lub zamieszczają na forach, do zmiany lub usunięcia takich materiałów, a także do ujawnienia takich materiałów i okoliczności ich transmisji stronom trzecim w celu prawidłowego funkcjonowania Strony lub w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, lub żądań władz.

VII. KODEKS POSTĘPOWANIA

Korzystając z Oprogramowania i Produktu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania pewnych dodatkowych zasad regulujących korzystanie z Produktu ("Kodeks postępowania"). Kodeks Postępowania nie jest wyczerpujący, a Totem Entertainment zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Kodeksu Postępowania w dowolnym momencie, jak również do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych, w tym do zamknięcia i usunięcia Konta w celu ochrony integralności i ducha Produktu, niezależnie od tego, czy określone zachowanie jest tutaj wymienione jako zabronione. Poniżej przedstawiono przykłady zachowań, które uzasadniają zastosowanie środków dyscyplinarnych:

 1. Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę, firmę lub podmiot, w tym pracownika Totem Entertainment, lub komunikowanie się w sposób, który sprawia wrażenie, że komunikacja pochodzi od Totem Entertainment;
 2. Umieszczanie w Produkcie informacji identyfikacyjnych o sobie lub innym użytkowniku;
 3. Nękanie lub grożenie innym użytkownikom Produktu;
 4. Usuwanie, zmiana lub ukrywanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, patentach lub innych prawach własności Totem Entertainment zawartych w Produkcie i/lub Oprogramowaniu. Nie wolno również przekazywać treści, które naruszają lub naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, reklamy, praw osobistych lub innych praw własności, lub praw niezastrzeżonych;
 5. Przekazywanie jakichkolwiek treści, które według wyłącznego uznania Totem Entertainment są uważane za obraźliwe, w tym, ale nie wyłącznie, języka, który jest niezgodny z prawem, szkodliwy, grożący, obraźliwy, nękający, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, pornograficzny, rasowy, etniczny lub w inny sposób budzący sprzeciw;
 6. Spamowanie forum lub prywatnych wiadomości, zarówno w celach osobistych, jak i komercyjnych, poprzez zakłócanie przepływu rozmów z powtarzającymi się postami o podobnym charakterze;
 7. Uczestniczenie we wszelkich działaniach, które w wyłącznej ocenie Totem Entertainment "wykorzystują" nieudokumentowany aspekt Produktu w celu zapewnienia jakiejkolwiek korzyści;

VIII. PODŁĄCZENIA

Strona może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Totem Entertainment zapewnia te linki dla wygody użytkownika, korzystanie z tych linków i zewnętrznych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko. Strony, do których prowadzą łącza, nie podlegają kontroli Totem Entertainment, a Totem Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na innych stronach. Takie linki nie oznaczają poparcia Totem Entertainment dla informacji lub materiałów znajdujących się na innych stronach, a Totem Entertainment zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do dostępu i korzystania przez użytkownika z takich stron.

IX. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

 1. 1. Totem Entertainment może dostarczyć Aktualizacje Oprogramowania, które muszą być zainstalowane, aby użytkownik mógł kontynuować grę w Produkt. Za każdym razem, gdy Użytkownik uruchamia Oprogramowanie do odtwarzania Produktu, niniejszym wyraża zgodę na zdalną instalację przez Totem Entertainment wszelkich Aktualizacji Oprogramowania, które znajdują się na komputerze Użytkownika, z lub bez dodatkowego powiadomienia.
 2. 2. Totem Entertainment zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, aktualizacji, zmiany, modyfikacji, dodawania, uzupełniania lub usuwania niektórych warunków niniejszej Umowy Licencyjnej w miarę rozwoju Produktu i prawa; pod warunkiem jednak, że istotne zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej nie będą stosowane z mocą wsteczną. Zmiany takie wejdą w życie po uprzednim powiadomieniu lub bez uprzedzenia. Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją niniejszej Umowy Licencyjnej klikając link "EULA" znajdujący się na dole Strony. Jesteś odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy Licencyjnej pod kątem zmian. Jeśli Oprogramowanie wymaga Aktualizacji w momencie uruchamiania Oprogramowania w celu uzyskania dostępu do Produktu, użytkownik będzie miał również możliwość sprawdzenia i zaakceptowania lub odrzucenia aktualnej wersji niniejszej Umowy licencyjnej. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej są dla Ciebie nie do zaakceptowania lub powodują, że nie zgadzasz się lub nie przestrzegasz niniejszej Umowy Licencyjnej, możesz rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną zgodnie z jej postanowieniami i musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Produktu i odinstalować Oprogramowanie. Dalsze korzystanie z Produktu po jakiejkolwiek zmianie niniejszej Umowy Licencyjnej oznacza pełną i nieodwołalną akceptację wszelkich takich zmian.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza Umowa Licencyjna obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną w dowolnym momencie, powiadamiając Totem Entertainment o zamiarze wypowiedzenia. Totem Entertainment może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Po rozwiązaniu przez Użytkownika lub Totem Entertainment licencja udzielona Użytkownikowi w Części I natychmiast wygasa, a Użytkownik musi natychmiast i trwale usunąć Oprogramowanie z jego stałej pamięci komputera i zniszczyć wszelkie kopie Oprogramowania, które mogą znajdować się w jego posiadaniu.

XI. TERMINACJA USŁUGI PRODUKTU

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Totem Entertainment, według własnego uznania, może w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, zaprzestać udzielania wsparcia lub dostępu do Produktu. Użytkownik zgadza się również, że Totem Entertainment może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować, zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do jakichkolwiek funkcji, lub części Produktu bez uprzedzenia, lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma żadnego interesu, pieniężnego ani innego, w jakiejkolwiek funkcji lub treści Oprogramowania, lub Produktu. Niezależnie od powyższego, Totem Entertainment dołoży wszelkich starań, w przypadku zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi, aby zapewnić Państwu rozwiązanie umożliwiające dalsze korzystanie ze wszystkich pobranych Treści na Państwa komputerze.

XII. ROSZCZENIA O NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH (DMCA)

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub ich agentem i uważasz, że treści zamieszczone na Stronie przez użytkownika spółki Totem Entertainment naruszają Twoje prawa autorskie, prześlij powiadomienie zgodnie z Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. " 512(c))) do agenta Totem Entertainment Copyright Agent z następującymi informacjami: Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; opis utworu chronionego prawem autorskim, co do którego twierdzisz, że został naruszony; adres URL lokalizacji na Stronie spółki Totem Entertainment zawierającej materiał, który, jak twierdzisz, stanowi naruszenie; Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; oświadczenie Użytkownika, że w dobrej wierze wierzy on, że właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub prawo nie zezwala na kwestionowane wykorzystanie, oraz oświadczenie Użytkownika, złożone pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Adres agenta praw autorskich spółki Totem Entertainment można uzyskać pocztą na Totem Entertainment, 16 - 18, Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, Francja. Należy pamiętać, że powiadomienia te są powiadomieniami prawnymi i że Totem Entertainment może dostarczyć kopie takich powiadomień uczestnikom sporu lub osobom trzecim, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami prawa.

XIII. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI

PRODUKT (W TYM MIĘDZY INNYMI STRONA INTERNETOWA, OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA) JEST DOSTARCZANY UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM JEST I W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, TOTEM ENTERTAINMENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO PRODUKTU LUB OPROGRAMOWANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, PRZEBIEGU WYKONANIA LUB UŻYTKOWANIA W HANDLU ORAZ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI, LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W PRODUKCIE I/LUB OPROGRAMOWANIU. TOTEM ENTERTAINMENT NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKT I/LUB OPROGRAMOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE DZIAŁAĆ, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR PRODUKTU I/LUB OPROGRAMOWANIA W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I WYNIKI UZYSKANE Z PRODUKTU I OPROGRAMOWANIA.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji dorozumianych, zrzeczenie się odpowiedzialności może, w całości lub w części, nie dotyczyć Państwa.

XIV. ODSZKODOWANIE

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ TOTEM ENTERTAINMENT Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, POZWY SĄDOWE, SZKODY, STRATY, ZOBOWIĄZANIA I KOSZTY (W TYM HONORARIA PRAWNIKÓW), KTÓRE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA, LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU I/LUB OPROGRAMOWANIA, LUB JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ NIEGO KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. Totem Entertainment zastrzega sobie prawo, na własny koszt i według własnego uznania, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, w którym to przypadku użytkownik będzie współpracował z Totem Entertainment w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU I POD ŻADNYM POZOREM PRAWNYM, CZY TO W UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIU), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, TOTEM ENTERTAINMENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH, UTRATA DOBREJ WOLI LUB UTRACONE ZYSKI), LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY ZA RAŻĄCE ZANIEDBANIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA PRZESTÓJ W PRACY, AWARIĘ LUB WADLIWE DZIAŁANIE KOMPUTERA, LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, LUB STRATY HANDLOWE) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA I/LUB PRODUKTU, NAWET JEŚLI TOTEM ENTERTAINMENT WIEDZIAŁ LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO TOTEM ENTERTAINMENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, POBRANIE KART, WIRTUALNEJ WALUTY LUB INFORMACJI O PROFILU PRZECHOWYWANYCH PRZEZ PRODUKT. TOTEM ENTERTAINMENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, AWARIE OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, LUB JAKIEKOLWIEK INNE ZDARZENIA, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ DANYCH LUB PRZERWANIE ŚWIADCZENIA USŁUG. W ŻADNYM WYPADKU TOTEM ENTERTAINMENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ TOTEM ENTERTAINMENT Z TYTUŁU TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM, JEŚLI DOTYCZY, W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED ZAISTNIENIEM PRZYCZYNY ROSZCZENIA.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie, lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe, lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, odpowiedzialność Totem Entertainment będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

XVI. SPRAWIEDLIWE ŚRODKI ZARADCZE

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Totem Entertainment poniósłby nieodwracalną szkodę, gdyby niniejsza Umowa Licencyjna nie była wyraźnie egzekwowana. W związku z tym, poza środkami pieniężnymi i innymi środkami zaradczymi, które mogą być odzyskane zgodnie z prawem, Użytkownik zgadza się, że Totem Entertainment będzie uprawniony do określonego świadczenia lub innego nakazu sądowego, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodu odszkodowania, jako środka zaradczego w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub groźby naruszenia niniejszej Umowy Licencyjnej. Ponadto, w przypadku wszczęcia przez którąkolwiek ze stron postępowania sądowego lub administracyjnego w związku z niniejszą Umową Licencyjną, strona wygrywająca w takim postępowaniu lub postępowaniu jest uprawniona do odzyskania od drugiej strony wszystkich kosztów, honorariów adwokackich i innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w wyniku takiego postępowania lub postępowania.

XVII. RÓŻNE

Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Totem Entertainment w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy pomiędzy Użytkownikiem a Totem Entertainment. Produkt jest obsługiwany przez Totem Entertainment we Francji. Osoby, które zdecydują się na dostęp do Produktu z lokalizacji poza Francją, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Nieegzekwowanie przez Totem Entertainment któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej w żaden sposób nie może być interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takiego postanowienia, ani też w żaden sposób nie wpływa na prawo którejkolwiek ze stron do egzekwowania każdego z tych postanowień po tym terminie. Wyraźne zrzeczenie się przez Totem Entertainment jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszej Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek przyszłego zobowiązania do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie zreformowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wpłynęło to na intencje stron, a pozostała część niniejszej Umowy Licencyjnej pozostanie w pełnej mocy i skuteczności. Jeżeli jednak zostanie ustalone, że takie postanowienie nie może być zreformowane, wówczas postanowienie to uważa się za odrębne od niniejszych warunków i nie ma ono wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień. Wszystkie postanowienia pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej.

NINIEJSZYM POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ POWYŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KLIKAJĄC "ZAAKCEPTUJ" I/LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE I KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU, POTWIERDZASZ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.


Niniejsze tłumaczenie angielskich terminów iStripper ma charakter wyłącznie orientacyjny. W przypadku sporu można stosować wyłącznie angielską wersję terminów.


Legal Notice
Copyright © 1998 - 2019, Totem Entertainment, all rights reserved.
iStripper is a trademark of Totem Core Ltd